Přednášející

Na jaké příspěvky se můžete těšít? Podívejte se na anotace níže:

K dobovému pozadí naší sociálně-etické orientace

Jan Blahoslav Lášek

Vztah reformace a východní i západní církve k charitě a společenským problémům na přelomu 19. a 20. století. Sociálně-etické důrazy při vzniku CČS(H) a prvních letech její existence. Vliv hnutí „Life and Work“ na CČS(H), politická a sociální orientace po II. světové válce. Ekumenické souvislosti – Světová rada církví a II. vatikánský koncil. Situace, ve které náš dokument vznikal a co chtěl v době vzniku vyjádřit. Srovnání s podobnými dokumenty v ekumeně.

ZSEO v kontextu doby a možnosti nových sociálně-etických dokumentů

Jiří Vogel

Příspěvek osvětluje vznik a význam dokumentu Základy sociálně-etické orientace CČSH v kontextu diskuze po II. vatikánském koncilu. Porovnává dokument s obdobnými dokumenty shrnutými v Kompendiu sociální nauky církve. Poukazuje na nutnou dobovost a zastarávání sociálně-etických dokumentů. Popisuje klady a nedostatky dokumentu a naznačuje potřebu a způsob práce na nových sociálně etických dokumentech v církvi.

Digitální komunikace CČSH

Jan Doležal

Příspěvek se bude věnovat reflexi tématu komunikace představené v dokumentu Základy sociálně etická orientace CČSH (1981). Jakou úlohu a formy měla komunikace v dokumentu a jak je tomu v současné CČSH vzhledem ke společenským proměnám. Jak se proměnila komunikace – mediální misije a její možnosti i rizika.

Ochrana životního prostředí v církvích

Marek Drápal

Příspěvek bude věnován především praktickým možnostem ochrany Božího stvoření v církvích. Bude představena aktuální i historická situace ochrany životního prostředí v jednotlivých, především protestantských, církvích u nás i v zahraničí. Dojde i na krátké shrnutí teoretických východisek proč být pastýřem stvoření a to včetně Základů sociálně etické orientace CČSH. V neposlední řadě bude představen plán péče o ŽP, který by měly církve, tváří v tvář klimatické změně, vzít vážně…

V dialogu s teology osvobození

Petr Jandejsek

V čase vzniku Základů sociálně etické orientace CČSH vzkvétá v Latinské Americe nová teologická perspektiva souhrnně nazývaná teologie osvobození. Ta sdílí s tvůrci Základů přesvědčení, že „víra se vždy ptá, jak a kde je Kristus přítomen v rozporech a zápasech dneška, aby mohla v následování svého Pána stanout na tomtéž místě“ (Základy, Důvodová zpráva). Kontext teologů osvobození je zároveň výrazně odlišný od situace tehdejších oficiálních teologů Československa. Příspěvek se zaměří na klíčová teologická místa, jako jsou církev, víra, hřích, spása a eschatologie, a k jejich pojetí v Základech nabídne výpovědi teologů osvobození. V tomto dialogu bude snahou jak podržet ty důrazy Základů, které jsou (navzdory ideologickému hávu) nadále nosné, tak je kriticky rozvinout a doplnit.

Stvořeni k obrazu Božímu – Církev a gender

Terezie Remencová

Společně si položíme otázku, co pro nás znamená gender a jak se týká spirituálního i praktického života církve. Pokusím se o srovnání východisek dokumentu Základy sociálně etické orientace CČSH se současným stavem společenskovědního poznání. Jistě se nevyhneme otázce možnosti svátostného manželství či církevního požehnání stejnopohlavním párům. Máme se na tuto problematiku dívat optikou církevní tradice, biblické interpretace, genderu, nebo nám husitská teologie nabízí ještě nějaké jiné možnosti?

Mohou ZSEO CČSH církev orientovat i v době civilizační krize?

Jiří Silný

Základy sociálně etické orientace CČSH byly dobrou pomocí pro orientaci věřících a církve jak vírou a láskou pozitivně proměňovat mezilidské vztahy i společnost a  svět v tehdejší dějinné situaci. I když šlo o dobu vyznačující se  konflikty a problémy, zároveň existovala perspektiva otevřených možností a naděje na zlepšování poměrů. Dnešní výhledy jsou temnější. Přitom se při hledání odpovědí na současný souběh globální ekologické, ekonomické, sociální a bezpečnostní krize i u nás někteří obracejí k myslitelům, kteří včas varovali nebo nabízeli alternativy (Tillich,  Freire, Gorz atd.) už před desítkami let. Také nejvýraznější křesťanský hlas, papež František, se v kritice současného systému a hledání cest k nápravě opírá mj. o starší myšlenky teologie osvobození. Mohou i ZSEO být takovou pomocí pro dnešní orientaci?

Enviromentalismus a teologie v kontextu ZSEO a CČSH

Roman Zábrodský

Na základě článku 19 Odpovědnost za prostředí, jeho zdraví a krásu (Mk 8,9; Mt 16,26) z “Základy etické orientace Církve československé husitské; Sněmovní usnesení ze dne 18. srpna 1981”, je práce především zaměřena na etický a teologický rozměr v otázce ekologie a environmentalismus a vzájemným vztahem mezi nimi. Práce se pokouší shrnout dosavadní bádání v teologii Církve československé husitské s přesahem k bádání světové teologie např. J. B. McDaniel. Závěrem se pokusíme vystihnout současné etické problémy na poli dnešní ekologické situace.

Svoboda a odpovědnost ve filosoficko-pedagogické reflexi

Štěpán Mejšner

Ve svém příspěvku bych rád poukázal na téma odpovědnosti a svobody, které bylo hodně skloňováno v díle ZSEO CČSH. Příspěvek bude mít dvě části. V první se budeme věnovat tématu odpovědnosti a svobody (ve srovnání např. v pojetí u E. Lévinase). V druhé části přihlédu ke své pedagogické praxi a jako učitel na střední škole budu reflektovat osobní zkušenost výuky sociálně etických témat v hodinách ZSV ad.

Dokument Základy etické orientace CČSH (1981) ke stažení zde.

Advertisement