Přednášející a témata

DOPOLEDNÍ BLOK – PŘEDNÁŠKY

Na čem záleží při četbě Bible? 

Jiří-kolečko.png

Způsob, jakým pracujeme s biblickým textem, rozhoduje nejen o získání určitých informací, ale vypovídá mnohé o čtenáři samotném. Ten by měl na jedné straně text respektovat, na straně druhé o něm vědět co nejvíce a reflektovat své vlastní předporozumění i exegetický záměr. Proto je cílem přednášky přiblížit tzv. proces čtení, poukázat na vlastnosti biblických textů, na způsob překonání jejich časového i obsahového odstupu od naší doby a také informovat o metodách, jež se v současné exegetické práci využívají. Svět biblické exegeze je úzce propojen se světem homiletiky i katechetiky a řadu informací o zacíleném čtení textu využije i obec věřících.

Biblické texty obsahují techniky (např. rétorické či narativní), které svědčí o kvalitách autora i posluchače. Jsou psány těmi nejlepšími, které mělo rané křesťanství či společenství Izraele k dispozici, a utvářely po staletí život komunit i jednotlivců. Jejich obsah nelze nahradit pozdějšími dogmatickými konstrukcemi a samy o sobě jsou společným základem křesťanů všech konfesí.

Jiří Lukeš přednáší Nový zákon na HTF UK. V rámci oboru se věnuje  především novozákonní exegezi a hermeneutice, osobnostem apoštola Pavla a Ježíše Nazaretského, vývoji raného křesťanství, apokryfním skutkům apoštolů a sociální či kulturní paměti v kontextu Nového zákona. Je členem EABS a jedním z předsedajících sekci Memory, Method, and Text.

 

Zásady krizové komunikace v zátěžových situacích

Sylvie_Holešovice.jpg

Člověk v životě zažije mnoho zátěžových situacích, ze kterých je schopen pomoci si sám nebo za pomoci svých blízkých. Duchovní, jakožto člověk pomáhajících profesí, se setkává s lidmi v mezních či jinak zátěžových situacích. Jak může rozpoznat, kdy zátěžová situace přechází v krizi? A jaké jsou možnosti využití krizové komunikace duchovními? Jaké je místo pro krizovou komunikaci v pastoračním poradenství a ve specifických situacích, jako například hospitalizace a koho všeho se dotýká? To je nástin některých otázek, na které lze nahlížet nejen v pastoračním rozhovoru s lidmi v zátěžových situacích.

Sylvie Stretti se narodila 5.12.1977 v Praze. Vystudovala na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy dvou obor Husitská teologie – Psychosociální studia. Je také absolventkou terapeutického výcviku v Systemické rodinné terapii (pořádaným Centrem rodinné terapie v Motole v rozsahu 620h výcviku a supervize).  Dále je absolventkou výcviků Krizové intervenci a léta působila na Lince bezpečí, jako konzultant a od roku 2019 jako intervizor – vedoucí směny a byla lektorem výcviku v krizové intervenci.. Dále pracovala v CČSH při Pražské diecézi, jako nemocniční kaplan ve FN Motol a při NO Praha 7 – Holešovice, kde dodnes působí jako externí duchovní. Od roku 2009 přednáší na HTF UK předměty zaměřené jak na sociální práci (Krizová intervence, Sociální diagnostika a poradenství), tak mezioborově (Duchovenská praxe, Pastorační poradenství). Spolupracuje s mateřskou školou a jeslemi Bambíno, kde pracuje s dětmi, pedagogy i rodiči a podílí se na vzdělávání. Na podzim roku 2016 založila a vedla poradnu Vigvam – poradna pro děti a rodiny, kterým někdo blízký zemřel. Jedinečná a první pomoc využívající techniku krizové terapie pro práci s celou rodinou s odděleným časem pro jednotlivé členy.

 

ODPOLEDNÍ BLOK – SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Jak vzniká kázaní v NO Praha – Vršovice?

A jak Vy pracujete s biblickým textem?

David Frýdl.jpg

S Davidem Frýdlem nakoukneme
pod pokličku farářské přípravy na kázání. Prostor bude pro sdílení
i Vaší dobré praxe příprav zvěstování evangelia
pro různé příležitosti.

David Frýdl se narodil v Praze v roce 1974. Je teolog a kněz Církve československé husitské. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu UK. V roce 1997 přijal kněžské svěcení v Husově sboru na Vinohradech a od září 2002 působí jako farář Husova sboru ve Vršovicích. Ve své publikační činnosti se věnuje jak historii CČSH, tak i praktické teologii. Je velikým milovníkem divadla (je zakladatelem a ředitelem Vršovického divadla MANA) a otcem sedmi dětí.

 

S jakými krizovými situacemi se setkává nemocniční kaplan?

A s jakými mezilidsky obtížnými situacemi jste se setkali Vy?

Henrieta.jpg

Představení povolání nemocničního kaplana, jeho služby a působení v nemocnici či v jiném zdravotnickém zařízení. Aneb kdo je nemocniční kaplan? Jak se stát nemocničním kaplanem? Jaká je jeho role a služba v zdravotnickém zařízení? Nemocniční kaplan a jak může pomoct při řešení krizových situací. Vlastně proč je kaplan součástí krizových intervenčních týmů?

Sdílení zkušeností při řešení různých krizových situací pacientů, jejich blízkých a nemocničního personálu.

Henrieta Tresťanská se narodila v roce 1974 v Lučenci na Slovensku. Po maturitě na gymnáziu v Lučenci vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, obor systémové inženýrství a informatika. Jako specialista pro oblast mezd  jak v oblasti SW tak v pracovní pozici na personálním oddělení pracovala až do roku 2007. V letech 1999 až 2005 dálkově absolvovala studium na Husitské teologické fakultě, přijala svátost kněžství a od roku 2007 pracovala jako farářka CČSH ve Frýdlantu v Čechách. Kromě služby v náboženské obci působila také v Domově U Spasitele a v Domově pro seniory v Jindřichovicích pod Smrkem, vedla kroužek dětí z dětského domova a docházela do nemocnice za věřícími. V roce 2018 absolvovala kurz nemocničního kaplana na ETF. Od dubna 2018 působí jako farářka v NO CČSH v Ústí nad Labem. Od podzimu 2018 slouží také jako nemocniční kaplanka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement